Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Europejska Współpraca Terytorialna  

 

(European Territorial Cooperation) w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2007 - 2013 zastępuje programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, wdrażane w okresie 2000 - 2006 (w Polsce od roku 2004)

EWT stanowi jednocześnie cel 3. Polityki Spójności UE, obok Konwergencji (cel 1.) oraz Konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia (cel 2.)

W ramach programów EWT (współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wspierane będą operacje w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej.

Alokacja na całą UE wynosi 7,75 mld euro, w tym:

  • Współpraca transgraniczna (5,58 mld euro), dawny INTERREG IIIA
  • Współpraca transnarodowa (1,58 mld euro), dawny INTERREG IIIB
  • Współpraca międzyregionalna (0,39 mld euro), dawny INTERREG IIIC

W ramach współpracy transgranicznej na obszarze Małopolski (obszar kwalifikowany obejmuje podregion nowosądecki oraz powiat oświęcimski; poza Małopolską przygraniczne podregiony województwa śląskiego i podkarpackiego, po stronie słowackiej kraje żyliński i preszowski) realizowany będzie Program Współpracy Przygranicznej Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013. Alokacja EFRR całkowita na Program wynosi 157,4 mln euro (w tym strona polska 85,9 mln euro).

W ramach współpracy transnarodowej na obszarze Polski wdrażane będą dwa programy:

  •  Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)
  •  Program Regionu Morza Bałtyckiego - (Baltic Sea Region Programme)

W ramach współpracy międzyregionalnej na całym obszarze UE będzie wdrażany jeden program pod nazwą INTERREG IVC, wspierający Inicjatywę KE "Regiony dla zmian ekonomicznych";

 

Departament Polityki Regionalnej 
Zespół Funduszy Zewnętrznych

Tel.:  (12) 29 90 634      
Tel.:  (12) 29 90 724      
e-mail: etc@umwm.pl ; etc@malopolska.mw.gov.pl