Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Priorytety, cel oraz zasięg Programu 

 

INTERREG IV C to program współpracy międzyregionalnej realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, służący wzmacnianiu harmonijnego rozwoju całego obszaru Wspólnoty. Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest jednym z trzech głównych celów polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013, którego realizacja wspierana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

EWT 2007-2013 stanowi kontynuację Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, wdrażanej w okresie programowania 2000-2006 (w Polsce od 1 maja 2004 r.) EWT obejmowała będzie programy współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.

Cel główny programu INTERREG IV C

Współpraca międzyregionalna ma wzmocnić efektywność polityki rozwoju regionalnego w następujących obszarach:

 • innowacyjność
 • gospodarka oparta na wiedzy
 • ochrona środowiska
 • zapobieganie zagrożeniom
 • modernizacja gospodarcza
 • wzrost konkurencyjności w Europie

Zasięg terytorialny programu INTERREG IV C

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, do celów współpracy międzyregionalnej, sieci współpracy i wymiany doświadczeń kwalifikuje się całe terytorium Wspólnoty.

W projektach w ramach Programu mogą również uczestniczyć:

 • Norwegia, Szwajcaria (wykorzystują norweskie/szwajcarskie alokacje w Programie)
 • Inne państwa korzystające z własnych środków finansowych

Priorytety programu:

Priorytet 1 (Strategia Lizbońska): Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy (wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 177 mln EUR)
Priorytet 2 (Strategia Goeteborska ):Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom(wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 125 mln EUR)
Priorytet 3: Pomoc Techniczna

Typy działań    

PO INTERREG IV C przewiduje dwa typy interwencji:

Inicjatywy Regionalne (Regional Initiative Projects) – ich celem jest zainicjowanie współpracy między różnymi krajami UE. Projekty muszą odnosić się do kwestii rozwoju regionalnego wspólnej dla wszystkich zaangażowanych partnerów.  Działania mogą dotyczyć wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk w celu wypracowania nowych metod i narzędzi wdrażania.

W ramach Inicjatyw Regionalnych możliwe będą projekty o różnej intensywności:

 • mniejsza intensywność – wymiana i rozpowszechnianie informacji oraz doświadczeń, podnoszenie poziomu wiedzy i zdolności partnerów zaangażowanych w projekt nie zmieniające instrumentów polityki
 • większa intensywność – transfer instrumentów bądź rezultatów projektu lub wypracowywanie zupełnie nowych podejść i narzędzi, łącznie z wdrażaniem planów pilotażowych w jednym lub więcej regionie

Projekty kapitalizacyjne mające na celu wykorzystanie rezultatów osiągniętych w dotychczas zrealizowanych projektach w konkretnej dziedzinie polityki rozwoju regionalnego. Działania będą dotyczyły zbierania, analizowania i rozpowszechniania praktyk w badanym obszarze polityki. Jednym z oczekiwanych rezultatów jest transfer najlepszych praktyk do innych programów Celów 1, 2 i 3 w regionach, które chcą usprawnić swoje działania.

Ten typ projektów obejmuje też tzw. opcję szybkiej ścieżki (Fast Track Projects), która umożliwia zainteresowanym regionom utworzenie sieci współpracy w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w danej dziedzinie.

Budżet   

Całkowity budżet programu INTERREG IV C wynosi 411 mln EUR, z czego:

 • 321 mln EUR stanowi wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • 83,7 mln EUR - wkład budżetów państw UE,
 • 6 mln EUR - wkład Norwegii i Szwajcarii.

Beneficjenci

Beneficjentami końcowym projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być władze publiczne lub podmioty im równoważne, np:

 • władze regionalne i lokalne,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • uniwersytety, instytuty badań, instytuty na rzecz wyższej edukacji,
 • obsługujący parki nauki i technologii, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności,
 • inne podmioty wspierające przedsiębiorców oraz organizacje reprezentujące społeczność przedsiębiorców, powiązane zwłaszcza z MŚP,
 • inne podmioty publiczne lub równoważne mające związek z rozwojem regionalnej innowacyjności oraz z gospodarką opartą na wiedzy.
 • instytucje ochrony środowiska naturalnego,
 • służby ratownicze i inne podmioty zarządzające ryzykiem,
 • władze transportu publicznego.
 • władze odpowiedzialne za ochronę krajobrazu i dziedzictwa kulturowego,
 • władze w obszarze turystyki,
 • inne publiczne lub równoważne podmioty mające związek ze środowiskiem i zapobieganiem zagrożeniom.